આશ્રમમાં અખંડ જ્યોતિની, અખંડ અગ્નિની સ્થાપના

આશ્રમમાં અખંડ જ્યોતિની, અખંડ અગ્નિની સ્થાપના સમસ્ત બ્રહ્માંડના કણે-કણમાં વ્યાપ્ત પરમ પિતા...

Read More