કઠોપનિષદ પૂર્વભૂમિકા / એક ઝલક

કઠોપનિષદ પૂર્વભૂમિકા / એક ઝલક ઉપનિષદ શબ્દનો મુખ્ય અર્થ ‘બ્રહ્મવિદ્યા’ છે. ‘બ્રહ્મવિદ્યા’ જ જીવને...

Read More