વ્યાવહારિક યૌગિક ઉપદેશ (સ્વામી શિવાનંદ સરસ્વતી)

યોગનું મૂળ સદ્ગુણોમાં છે, યોગમાં સફળતા માટે નૈતિક સંયમ અને શિસ્ત ખૂબ જ આવશ્યક છે. જીવનમાં સદાચારનો...

Read More