જેવી દૃષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ

જેવી દૃષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ એક વખત દ્રોણાચાર્યજીના શિષ્યોએ તેમના ગુરુને પૂછ્યું – “હે ભગવાન! રાજા...

Read More